(4kB)


(4kB)


(4kB)

(4kB)

(4kB)


WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO i TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS"
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w WARSZAWIE

SIEDZIBA ZAKŁADU:
UL. POZNAŃSKA 22
00-685 WARSZAWA

kliknij tutaj, aby zobaczyć listę oddziałów

REGON 000294674
NIP 526 - 17 - 36 - 429
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr 0000061291
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS


Mazowiecki Certyfikat
"Rzetelni w Ochronie Zdrowia"

(8kB)

Mistrzowie Europy
w Ratownictwie Medycznym 2010

(4kB)

- Magdalena Szulc
- Marcin Borkowski
- Krzysztof Romanowski

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie to jeden z największych w Polsce publiczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi z zakresu pomocy doraźnej. Statystyki wskazują, że w Warszawie codziennie przebywa ok. 4.5 miliona ludzi, co dla pogotowia ratunkowego oznacza 4.5 miliona potencjalnych pacjentów. Żeby skutecznie działać w takich warunkach WSPRiTS "MEDITRANS" przez ostatnie dziesięć lat systematycznie rozbudowywała strukturę stacji wyczekiwania zespołów wyjazdowych oraz doskonaliła procedury operacyjne przyjmowania zgłoszeń i odpowiedniego dysponowania zespołami wyjazdowymi.

Do podstawowych zadań Stacji należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia oraz w ambulatorium,

 • podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

 • ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,

 • hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinie kardiologii;

2) koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych na zlecenie płatne przez organizatora;

3) kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia oraz teoretyczne i praktyczne szkolenia innych osób, m.in. w zakresie ratownictwa medycznego w Szkole Ratownictwa;

4) świadczenie usług transportu sanitarnego, tj. usług przewozu osób i materiałów biologicznych oraz materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu;

5) świadczenie usług transportu sanitarnego polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania przewozu, o którym mowa w pkt. 3;

6) obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności Służby Zdrowia, kanałów ratunkowych i sprzętu radiowego w ruchomych środkach transportu sanitarnego;

7) uczestnictwo w ratownictwie drogowo-medycznym;

8) koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach ratowniczych w razie klęsk wywołanych żywiołem, w katastrofach oraz innych masowych zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Stacji; 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie prowadzi także działalność pozamedyczną w zakresie:

 • usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;

 • usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;

 • usług wulkanizacyjnych;

 • mycia pojazdów;

 • usług parkingowych;

 • obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów radiowych;

 • innych usług, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi.